دریافت(بررسي برخي جانوران ساده و ويژگيها و ساختمان آنها)

PROTOZOA پروتوزوآ بيشترين جانوران تک ياخته اي هستند. اينها در سلسله جانوري پايين ترين جانوران گروههاي بزرگ مي باشند و گروه هاي ديگر جانوران بافتي پرياخته يا متازوآها هستند. از لحاظ ساختمان، يک پروتوزوآ با يک سلول از جانور متازوئر قابل مقايسه و تطبيق بررسي برخي جانوران ساده و ويژگيها و ساختمان آنها|30012242|cox30012242|بررسي برخي جانوران ساده و ويژگيها و ساختمان آنها
هم اکنون فایل با موضوع بررسي برخي جانوران ساده و ويژگيها و ساختمان آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.PROTOZOAپروتوزوآ بيشترين جانوران تک ياخته اي هستند. اينها در سلسله جانوري پايين ترين جانوران گروههاي بزرگ مي باشند و گروه هاي ديگر جانوران بافتي پرياخته يا متازوآها هستند. از لحاظ ساختمان، يک پروتوزوآ با يک سلول از جانور متازوئر قابل مقايسه و تطبيق است. ولي از نظر عمل و وظيفه يک موجود زنده کاملي است و داراي توازن و تعادل فيزيولوژيکي است و تمام اعمال ضروري زندگي يک جانور را انجام مي دهد. بعضي از پروتوزوآها از لحاظ ساختمان بسيار ساده و بعضي ديگر پيچيده و داراي اندامهاي سلولي هستند. اندامهاي سلولي بکار اعمال حياتي خاص مي خورند و از نظر عمل شبيه به دستگاههاي جانوران پرياخته مي باشند.Mesozoaاين جانوران ساده ترين جانوران پر سلولي بوده، بدن باريک، کوچک و کشيده و بصورت تقارن شعاعي در اين جانوران ديده مي شود. از نظر جنيني بصورت ديپلو پلاستيک رشد مي کنند.از نظر توليد مثلي داراي دو شکل توليد مثل جنسي و غير جنسي مي باشند. يک لايه سلولهاي مژکدار بدن را فرا گرفته است. اين سلوله در حرکت جانور نقش داشته و همچنين از محيط اطراف، مواد غذايي ريز و ميکروسکوپي را جذب مي کنند.Poriferaتقارن شعاعي دارند و برخي فاقد آن هستند. رويان از دو برگه تشکيل يافته است. جانوران اين شاخه بطور غير منظم تشکيل بافتهايي را مي دهند که در بينشان مزانشيم وجود دارد. برخلاف جانوران عاليتر بدنشان فاقد سازمان مشخص است. تمامي و يا قسمتي از پوشش داخلي اين جانوران از کوآنوميست(choanocyte) پوشيده شده است. بدن داراي سوراخ ها، مجاري زيادي است که دائما آب در آنها گردش نموده، غذا و اکسيژن به نقاط مختلف بدن مي رساند.Coelenterataوجود تقارن شعاعي که بر حسب يک محور عرضي که از دهان آغاز و به ناحيه مقابل دهان ختم مي گردد. بدن بدون بند است. بدن تنها از دو لايه بافت ساخته شده است که عبارتند از اپيدرم وگامترودرم.دهان که از تانتاکول مفروش گرديده، متصل به حفره گوارش که کيسه مانند است. اين حفره ممکن استمطالب دیگر:
📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 102📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 101📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت100📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت99📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت98📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت97📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت96📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت95📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت94📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت93📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت92📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت91📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت90📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت89📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت88📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت87📚طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت86📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 85📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 84📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 83📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 82📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 81📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 80📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 79📚طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 78